Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Homme libre, toujours tu chériras la mer! "There were profound reasons for his attachment to the sea: he loved it because as a hardworking artist he needed rest, needed to escape from the demanding complexity of phenomena and lie hidden on the bosom of the simple and tremendous; because of a forbidden longing deep within him that ran quite contrary to his life's task and was for that very reason seductive, a longing for the unarticulated and immeasurable, for eternity, for nothingness. To rest in the arms of perfection is the desire of any man intent upon creating excellence; and is not nothingness a form of perfection?"
Thomas Mann, Death in Venice

"Ελεύθερε άνθρωπε, πάντοτε θ' αγαπάς τη θάλασσα!"
Charles Baudelaire, L' Homme et la Mer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου